Privacyverklaring

Algemeen

Carrabas speelgoed, gevestigd Jonker Fransstraat 99, 3031AP Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 64978621 vindt de bescherming van privacy uiterst belangrijk. Carrabas speelgoed wilt haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Carrabas speelgoed vindt het belangrijk dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Carrabas speelgoed verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. Carrabas speelgoed nodigt u uit de tijd te nemen om deze privacyverklaring door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Carrabas speelgoedwinkel.nl, Habaspeelgoedwinkel.nl, carrabasspeelgoed.nl en de bezoekers van de fysieke winkel.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Carrabas speelgoed  streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens als Carrabas speelgoed uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Carrabas speelgoed verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verzendpagina van onze website en die Carrabas speelgoed verkrijgt door uw gebruik van onze website.

Carrabas speelgoed treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Carrabas speelgoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Carrabas speelgoed, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Carrabas speelgoed verstrekt. Carrabas speelgoed kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-ades

Waarom Carrabas speelgoed gegevens nodig heeft

Carrabas speelgoed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen, mocht dat noodzakelijk zijn en om uw bestelling toe te kunnen sturen. Woont u in of in de buurt van Rotterdam, dan krijgt u eenmaal per jaar een folder toegestuurd.

Het bewaren van gegevens zijn ook noodzakelijk voor het toesturen van de nieuwsbrief, voor zover u dat heeft verzocht.

Wilt u geen boekje of nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u ons dat uiteraard doorgeven.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Hoe lang Carrabas speelgoed gegevens bewaart

Carrabas speelgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden minimaal 7 jaar lang bewaard, nadat een overeenkomst met u tot stand komt.

Deze bewaartermijn is gekozen om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Carrabas speelgoed is bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens maximaal 7 jaar te bewaren. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief, dan worden uw gegevens bewaard totdat u ons verzoekt om verwijdering uit het bestand.

Delen met derden

Carrabas speelgoed verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Carrabas speelgoed maakt gebruik van dienstenaanbieders, zoals postverwerkers, banken etc.

In enkele gevallen is Carrabas speelgoed wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mede te delen aan overheidsinstanties. In het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kan Carrabas speelgoed worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan een overheidsinstantie te overhandigen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Carrabas speelgoed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Carrabas speelgoed gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Carrabas speelgoed maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Carrabas speelgoed bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Carrabas speelgoed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Carrabas speelgoed heeft hier geen invloed op. Carrabas speelgoed heeft Google geen toestemming gegeven om via Carrabas speelgoed  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen, zoor zover wettelijk toelaatbaar. U kunt Carrabas speelgoed hiertoe telefonisch, per mail, per post, of mondeling in de winkel benaderen. Carrabas speelgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Carrabas speelgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Carrabas speelgoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Carrabas speelgoed streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke winkel als inde webwinkel. Carrabas speelgoed draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Medewerkers gaan correct met vertrouwelijke gegevens om en hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring getekend. Aan de medewerkers wordt toegang verleend tot persoonlijke informatie voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Het aantal medewerkers van Carrabas speelgoed dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt.

Rechten van de klant

U kunt ten allen tijden Carrabas speelgoed verzoeken om uw gegevens te wissen. Carrabas speelgoed zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na het verzoek, uw gegevens verwijderen. U kunt uw verzoek doen:

 • Telefonisch: 010-4225525;
 • Schriftelijk per post
  Carrabas speelgoed
  Jonker Fransstraat 99
  NL-3031AP ROTTERDAM;
 • Schriftelijk per mail:
  info@carrabas.nl
 • Mondeling in onze fysieke winkel:
  Jonker Fransstraat 99
  3031AP Rotterdam
  010-4225525

Als u dit nodig acht, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Wijzigingen

Carrabas speelgoed behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

(versie 1.0, 22 mei 2018)